Man in front of a desk top

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på de mest vanlige spørsmålene vi får om 3M™ Speedglas™ , 3M™ PELTOR™ Hørselvern, Vernedresser og Åndedrettsvern.


Åndedrettsvern

 • Hva betyr tallet etter bokstaven ”P” som er merket på partikkelfilteret?
  Tallet etter bokstaven ”P” på partikkelfilteret (1, 2 eller 3) viser hvilken Klasse partikkelfilteret er, og er et uttrykk for filterets effektivitet. Jo høyere tall, jo mer effektivt er filteret mot støv og partikler. Et P3-filter er godkjent til en filtreringsgrad på min. 98 %, P2 svarer til min. 90 % og P1 til min. 80 %. Et P1-filter anbefales ikke til industrielt bruk.
 • Ja. Selv liten skjeggvekst vil gi lekkasje, og medfører at beskyttelsen for filtrerende støvmasker reduseres betydelig. Hvis brukeren har skjeggvekst, kan et alternativ være å bruke batteri- eller trykkluftdrevet åndedrettsvern.
 • Korttidsstøvmasker, som er testet iht. EN149:2001, kan brukes i ett arbeidsskift (maksimalt 8 timer). Dette gjelder for støvmasker som er merket med ”NR” (Not Reusable). Den effektive brukstiden (filterlevetiden) avhenger av flere faktorer, f.eks.:
  • Støv-/partikkelkonsentrasjon
  • Pustefrekvens
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Hygieniske faktorer (oppbygging av varme/fuktighet i masken)
  Disse faktorene varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. En ansatt som arbeider i et varmt og støvete miljø, kan for eksempel velge å bytte støvmaske flere ganger om dagen, i stedet for å bruke den samme støvmasken hele dagen.
  Alle filtrerende støvmasker må byttes hvis pustemotstanden blir for stor. 3M Batteriturboer er utstyrt med en indikator for filtertilstopping (gjelder kun partikkelfilter).
 • Levetiden til gass-/dampfiltre avgjøres av noen av de samme faktorene som for støvmasker. Dette er faktorer som:
  • Forurensninger og konsentrasjoner
  • Pustefrekvens
  • Temperatur
  • Luftfuktighet
  • Hygieniske faktorer (oppbygging av varme/fuktighet i masken)
  • Samt ”migrasjon” (vandring)
   • Så lenge forurensningen har gode varslingsegenskaper, f.eks. lukt eller smak, og konsentrasjonen er lavere enn Grenseverdien, kan det være et alternativ å bruke lukt/smak som rutine for filterskifte. Dette kjenner brukeren ved at smak eller lukt trenger gjennom filteret. Det kan etableres en rutine for filterbytte basert på erfaringer. Filtrene kan for eksempel byttes hver eller annenhver mandag. Uansett hvilken rutine som etableres, må filtrene alltid byttes senest når brukeren kjenner lukt, smak eller føler ubehag.
    Vær oppmerksom på at AX-filtre (mot organiske damper med lavt kokepunkt <65 °C) er engangsfiltre (se bruksanvisningen), og at filtre mot kvikksølv (Hg) har en filterlevetid på maks. 50 timer.
    3M 6000i-serien filtre mot organiske damper, det første dampfilteret som er utstyrt med en Brukstidsindikator, kan brukes som rutine for filterskifte under enkelte forhold. Ta kontakt med 3M for mer informasjon, eller les mer her på siden.
 • NPF-verdien (Nominal Protection Factor – Nominell BeskyttelsesFaktor) til en støvmaske er det teoretiske beskyttelsesnivået basert på laboratoriemålte resultater. En APF-verdi (Assigned Protection Factor – Tilnærmet Beskyttelses Faktor), er støvmaskens beskyttelsesnivå som realistisk sett (med 95 % sannsynlighet) kan oppnås på arbeidsplassen for en bruker som har fått opplæring i bruk og vedlikehold av produktet. APF-verdier brukes ikke i Norge. APF-verdier kan variere fra land til land. Se hjemmesidene til Arbeidstilsynet for mer informasjon.
  Beskyttelsesfaktoren er et uttrykk for hvor mange ganger Grenseverdien for en forurensning som det i prinsippet kan være på arbeidsstedet. Hvis Grenseverdien f.eks. er på 100 ppm og forurensningen i arbeidsmiljøet er på 1000 ppm, må støvmasken ha en beskyttelsesfaktor på min. 10.
 • Personlig verneutstyr er underlagt PPE-direktivet (Personal Protective Equipment). Dette betyr at det stilles krav til sikkerheten og kvaliteten på produktene.
  Det må derfor dokumenteres at produktene overholder disse kravene, for at de kan gjennomgå EF-typeprøving (CE-merking). Alt personlig verneutstyr må være CE-merket for å kunne markedsføres og selges i EU. CE-symbolet er trykt på produktet og/eller emballasjen, og etterfølges av fire sifre som er spesifikk for hvert uavhengig Akkreditert Sertifiseringsinstitutt.
  Der finnes en rekke generelle krav, f.eks. til konstruksjonsprinsipper, komfort, effektivitet og bruksanvisning, i tillegg til felles krav for flere forskjellige typer personlig verneutstyr. Det finnes også en rekke spesifikke krav for beskyttelse mot f.eks. mekaniske slag, drukning, varmearbeide, åpen flamme, kulde, stråling og farlige stoffer.
  Produktet må overholde kravene for en eller flere relevante europeiske standarder, f.eks. EN 149:2001 FFP1. Denne merkingen angir produktets klassifisering.
 • Utelukkende basert på beskyttelsesfaktoren – og uten å ta hensyn til andre faktorer, som tilpasning og kostnadseffektivitet – er det ingen forskjell i Nominell BeskyttelsesFaktor (NBF) mellom korttidsstøvmasker og en halvmaske som er utstyrt med samme type filter. Vær imidlertid oppmerksom på at halvmasker ofte kan tilpasses bedre enn støvmasker, da halvmasker har justerbare strikker og leveres i flere størrelser.
  Det er derimot en forskjell mellem NBF-verdier ved bruk av samme filter på en halvmaske og en helmaske. Et P3-filter på en halvmaske gir f.eks. en NBF-verdi på 50, mens det samme filteret på en helmaske gir en NBF-verdi på 200.
 • HSE (Health and Safety Executive = Arbeidstilsynet i England) har konkludert med at maskinell bearbeiding av MDF hverken er mer eller mindre skadelig enn å arbeide med andre former for tre. Dette betyr at formaldehyd ikke er et problem ved bearbeiding av MDF-plater.
  HSE har tidligere antydet at det kan overveies å bruke en FFP2-støvmaske til skjæring og bearbeiding av MDF på ventilerte verksteder, f.eks. støvmaske 8822/9322+fra 3M. Som et alternativ kan du vurdere 3M™ Batteri- og trykkluftdrevet åndedrettsvern. Her vil du få åndedrettsbeskyttelse i tillegg til beskyttelse av ansikt, hode og hørsel, avhengig av hvilken modell som er valgt.
 • Det finnes ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, siden det vanligvis er karbon- og nitrogenoksider i eksosen, som ikke kan filtreres bort.
  Den eneste måten å beskytte seg mot all forurensing fra bileksos er enten ved bruk av trykkluftdrevet åndedrettsvern eller luft på flaske (SCBA). Utfør en risikovurdering for å finne ut hvilke alternativer som er best egnet. En mulig løsning kan være 3M™ halvmaske med et 2128 3M™ filter. Disse filtrene fjerner fine partikler og ubehagelige lukter fra sure gasser og organiske damper under Grenseverdi.
 • Nei. Nivåene der isocyanater kan registreres vha. lukt eller smak, er vesentlig høyere enn Grenseverdiene som er fastsatt av Arbeidstilsynet. Det vil ikke være noen smaks-/luktindikasjon når forurensningene trenger gjennom filteret før eksponeringen er høyere end Grenseverdien.
  Isocyanater er sterkt virkende astmaallergener, og derfor er både 3Ms og Arbeidstilsynets anbefalingen å bruke trykkluftdrevet åndedrettsvern. Her hentes luften eksternt og filtreres slik at den tilfredsstiller kravene for pusteluft. 3M™ S-200+ Trykkluftsystem og 3M™ Versaflo V-500E Regulator med egnet hodesett kan vurderes til denne type bruk.
 • Hvilket filter skal jeg bruke når jeg maler?
  Siden det finnes mange forskjellige typer maling til vanlig bruk, er det svært vanskelig å foreslå ett enkelt produkt som dekker alle behov.
  Det største problemet med malingsarbeid er damper fra organiske løsemidler og partikler i form av pigmenter og væskestøv. I de fleste tilfeller er maling med pensel eller rulle mindre skadelig enn spraymaling, siden det forekommer mindre mengder pigmenter eller damp i luften.
  Be om et HMS datablad på produktet. Her skal produsenten angi hvilken type personlig verneutstyr som er påkrevd ved bruk av dette produktet. Under kapittel 8 skal det være listet nødvendig personlig verneutstyr. Står det f.eks. A2P3 under åndedrettsvern, må det velges en maske/filter som tilfredsstiller dette. Det kan være behov for mer enn et verneprodukt, f.eks. maske kombinert med vernebriller. Tenk på at alt personlig verneutstyr må være kompatibelt, og ikke forringe beskyttelsen til et annet.
  Vi anbefaler følgende filtervalg til mer generelle maleroppgaver inndelt etter malingstypen (avhengig av påføringsmetode):
  • Pulverbelegg – partikkelfiltre (P3) eller trykkluftdrevet åndedrettsvern, avhengig av bl.a. forurensning og konsentrasjon.
  • Vannbasert – partikkelfiltre (P3), ofte kombinert med beskyttelse mot ubehagelige lukter fra organiske damper under Grenseverdi.
  • Basert på løsemidler med gode varslingsegenskaper – filtre mot organiske damper (A evt. AX) og partikler (P).
  • Basert på isocyanat – trykkluftdrevet åndedrettsvern.

Hørselvern

 • Når bør jeg bruke hørselvern?
  Hvis støynivået er over 80 dB(A), skal hørselvern være tilgjengelig. Hvis støynivået er over 85 dB(A), skal det alltid brukes hørselvern. Støyen må aldri overskride takverdien (impulsstøy) på 130 dB(C).
  Se også informasjon om støy fra Arbeidstilsynet.
 • Først og fremst må støynivået på arbeidsplassen kartlegges. Bruk støymålere for å finne ut hvilket nivå hørselvernet må ha. Ta kontakt med HMS-ansvarlig eller Verneleder for gjennomføring. Det anbefales at lydnivået ved bruk av hørselvern er i området 70–80 dB(A). Når støynivået er målt til f.eks. 95 dB(A), og det ellers er undersøkt om støyen ikke kan reduseres på andre måter, må dempingen på hørselvernet (SNR-verdien) være minst 20 dB. 75 dB ved øret.
  Hørselvernets dempingsverdier skal fremgå av bruksanvisningen.
 • 3M EARfit-valideringssystem er en sikker og hurtig metode for å objektivt kartlegge hørselvernets personlige dempingsverdi. Finn ut mer om systemet her
 • Mange synes at det er mer behagelig å bruke ørepropper i stedet for øreklokker ved langvarig bruk. I illegg påvirker ikke øreproppene bruk av andre typer personlig verneutstyr som f.eks. masker mot partikler/gasser/damper og vernebriller. Ved visse frekvenser gir ørepropper også høyere demping enn øreklokker. For å avgjøre hvilken type øreklokker som passer best, må det utføres en støymåling for å kartlegge støybildet. Dette gjøres ved hjelp av en støymåler.

Vernedresser

 • Hvordan velger jeg riktig type vernedress?
  Ved håndtering av farlige partikler, kjemikalier, eller kombinasjoner av disse, må de ansatte unngå å utsettes for farlig hudkontakt. Dette gjelder i forbindelse med bruk, produksjon, transport eller ved uhell. I en risikovurdering må dette vurderes og imøtekommes i praksis. Dette kan resultere i at det er behov for bruk av vernedress. Ved utarbeidelse av en risikovurdering vil det være relevant å stille følgende spørsmål:
  • Forurensningstype (f.eks. partikler og/eller kjemikalier, og konsentrasjonen av disse).
  • Hvilken type fare er det snakk om? F.eks. Sprut, spray, dråper.
  • Hvordan er stoffene klassifisert? F.eks. giftig eller etsende.
  • Hvis det arbeides med produkter i sprayform, er det under trykk?
  • Hvor lenge varer eksponeringen? Er den kontinuerlig eller midlertidig?
  • Spiller temperatur og pustende egenskaper en rolle?
  • Er det andre hensyn som må tas? F.eks. elektrostatiske egenskaper, forpakning eller at dressen slipper lite fiber
  Dresser inndeles i Typer (6 forskjellige) og Klasser, og merkes med tilsvarende symboler.
  Forskjellige standarder beskriver krav til laboratorietestmetoder som gjør det mulig å bestemme klassifiseringen til en dress.
  Dresser Type 1 gir den høyeste beskyttelsen (tilsvarer gasstett) og Type 5 den laveste ( faste partikler) . Type 6 gir beskyttelse mot begrenset væskesprut. Hver type deles ytterligere inn i 6 forskjellige underklasser, der Klasse 1 svarer til den laveste beskyttelsen.
  3M har samlet alle tester som er utført på 3M-dresser, i en oversiktlig webbasert database (Chemical Test Library). Ved å taste inn et gitt kjemikalienavn (eller tilhørende CAS-nummer) fås en oversikt over følgende:
  • hvilke dresser som er testet
  • testtype og -metode
  • gjennombruddstid
  • klasse/resultat
  I tillegg er det mulig å sammenligne flere forskjellige dresstyper.
 • Ja. Vernedresser kan gi beskyttelse mot f.eks. mikroorganismer, radioaktive partikler, gi flammebeskyttelse eller være antistatisk behandlet. Dressene er da testet og merket i henhold til beskyttelsen. Se merkingen på vernedressen for mer informasjon.
 • Du kan finne ut om en gitt vernedress gir beskyttelse i ditt konkrete tilfelle ved å lese det tekniske databladet og/eller gå inn på 3M Chemical Test Library, der testdata for alle 3Ms vernedresser er samlet. Det er også mulig å sammenligne egenskapene til forskjellige dresser.
 • Når det er snakk om pustende egenskaper, henger dette ofte sammen med beskyttelsesnivået. Jo høyere beskyttelse det er behov for, jo dårligere pusteegenskaper vil dressen normalt ha. 3M har utført tester av pusteegenskaper på alle dressene. Pusteegenskaper måles i ”Ret”-verdier (vanntrykk i m2 * Pa/W) på en skala fra 0 til over 30 i henhold til ISO 11092. Dresser av Type 3 og 4 (som 3M 4570 og 4565) vil vanligvis ha Ret-verdier på over 30. Dresser med materiale i ikke-vevde polypropylenfibre (SMS/SMMMS (Spunbond-Meltblown-Spunbound)) vil ha verdier mellom 0–6. 3Ms andre laminerte vernedresser har vanligvis Ret-verdier mellom 6 og 30 (med mindre de er utstyrt med pustbart (SMMMS) panel i ryggen (4535 og 4540+, der Ret= 0–6). Du kan finne ut mer om dette i 3M Technical Data Bulletin om Breathability in Protective Apparal.

3M™ Speedglas™ Automatiske Sveiseglass

 • Er Speedglas Automatiske sveiseglass like sikre som tradisjonelle, passive sveiseglass?
  Ja. Automatisk nedblendbare sveiseglass fra Speedglas gir alltid UV-/IR-beskyttelse av øynene, uansett om de er på eller av, mørke eller lyse. De er potensielt mer sikre enn tradisjonelle sveiseglass, siden Speedglasskjermen alltid kan brukes i nedslått posisjon, noe som beskytter ansikt og øyne under hele eksponeringstiden. I tillegg er hendene fri da du ikke trenger å bevege sveiseskjermen.
 • Som nevnt ovenfor er du alltid beskyttet mot skadelige UV-/IR-stråler. Så øynene dine er uansett alltid beskyttet mot lysglimt. Når du løfter et avslått Speedglasglass, bytter den midlertidig til mørk tilstand. Når du slår på sveiseglasset lysner det og blir klart. Ved lysbuesveising vil sveiseglasset skifte til mørk tilstand. DIN-nivået avhenger av hvilken Speedglas-modell som brukes.
 • Nei. Sveiseglasset skifter fra lys til mørk tilstand så raskt at øyet ikke vil se lysglimtet. Overgangen fra ingen lysbue til lysbue skjer uden et merkbart lysglimt.
 • Nei, de er ikke mer sårbare enn andre sveiseglass. Alle automatiske sveiseglass fra Speedglas har indre- og ytre beskyttelsesglass som kan erstattes. Sveiseglasset kan trekkes tilbake inn i skjermen for ytterligere beskyttelse. Du kan stort sett behandle den varme- og kjemikalieresistente skjermen på samme måte som enhver annen sveiseskjerm.
 • 3M bruker avansert elektronikk og ekstra lette materialer for å tilby produkter som gir økt produktivitet og svært god komfort, et Speedglas produkt vil være en investering over lang tid hvis det brukes og vedlikeholdes riktig. Selve sveiseglasset er et laminat med sju lag, som produseres under entromsforhold, og er underlagt en lang rekke kvalitetssikringskontroller. Resultatet er et feilfritt sveiseglass som alltid gir deg full oversikt før-, under-, og etter sveisearbeidet.
 • Nei. Speedglas sveiseglass har høy ytelse og optisk kvalitet, og krever et spesielt design som ikke er kompatibelt med andre sveiseskjermer. Du må derfor aldri forsøke å kombinere et Speedglas-produkt med andre sveiseskjermer. Hvis du gjør dette, vil produktgarantien falle bort, beskyttelsen reduseres, og eventuelt resultere i alvorlig personskade.

Sveiserøyk

 • Er det nødvendig å bruke støvmaske når jeg sveiser vanlig stål?
  Selv om sveiserøyk fra vanlig stål ikke er blandt de mest skadelige partiklene, er det likevel ikke bra for helsen din. Røyken inneholder blant annet jernoksidpartikler som kan forårsake jernlunge (kronisk betennelse i lungene). Når du sveiser med MIG/MAG og MMA, genereres det kraftig røykutslipp, noe som betyr at det er nødvendig med både støvmaske og god ventilasjon på arbeidsplassen. Ved sveising av vanlig stål anbefales det å bruke 3M™ Adflo™Batteriturbo med partikkelfilter.
 • Ved sveising av rustfritt stål med MIG eller MMA inneholder sveiserøyken ofte krom- eller nikkelpartikler, der krom er den mest giftige komponenten. 3M™ Adflo™ Batteriturbo med partikkelfilter gir deg suveren beskyttelse til denne type oppgaver. TIG-sveising avgir vanligvis ikke sveiserøyk, men danner til gjengjeld større mengder ozon: Les mer under ”Hvor kommer ozon fra?” Plasmaskjæring og plasmasveising resulterer i høye temperaturer som kan utvikle skadelige oksider og nitrogenholdige gasser (nitrogenoksider): Les mer under ”Hva er nitrogenholdige gasser?”
 • Ved sveising av aluminium dannes det ikke bare aluminiumsoksidpartikler, men også ozon fordi UV-stråler fra lysbuen bryter ned oksygenmolekylene. Ozon dannes også ved sveising av rustfritt stål med TIG. Ozon omdannes tilbake til oksygen. Denne prosessen fremskyndes når ozon kommer i kontakt med en fast overflate, som kan fungere som katalysator. Ozon kan ikke filtreres fra luften, men er avhengig av at bli omdannet tilbake til oksygen.
  Ved lave ozonkonsentrasjoner vil bruk av 3M™ Adflo™ Batteriturbo med partikkelfilter redusere ozonmengden som pustes inn av sveiseren. Denne effekten oppnås ved at partikkelfilteret (pga. det store overflatearealet) og delvis pusteluftslangen til sveiseskjermen hjelper med å omdanne ozon tilbake til oksygen. Ved høyere konsentrasjoner vil bruk av et gassfilter i Adflo-turboen kunne bidra med en ekstra stor overflate av karbongranulater, som ytterligere vil fremskynde reduksjonen av ozon.
 • Nitrogendioksid og nitrogenoksid er eksempler på nitrogenholdige gasser som kan dannes når du sveiser med høy strømstyrke og høye temperaturer. Nitrogenholdige gasser dannes ved en reaksjon i luften mellom nitrogen og oksygen, og det er meget skadelig å puste inn slike gasser i høye konsentrasjoner. Nitrogengasser kan ikke filtreres, og derfor anbefales det å bruke et trykkluftdrevet åndedrettsvern fra 3M.
 • Ved sveising med MIG og TIG blir edelgassene argon og helium brukt som dekkgasser. Hverken argon eller helium er skadelige gasser, men de kan erstatte oksygen i dårlig ventilerte områder, noe som kan medføre oksygenmangel. Ved sveising med MAG blir karbondioksid, eller en blanding av karbondioksid og en edelgass, brukt som dekkgass. Siden deler av dekkgassen kan omdannes til karbonmonoksid (CO) når gassen kommer i kontakt med luften, kan det dannes store mengder karbonmonoksid rundt lysbuen.
  Karbonmonoksid kan ikke filtreres bort. Hvis ventilasjonen er dårlig, må oksygennivået kontrolleres. Legerte elektroder er vanlige ved sveising med MAG. Legeringer inneholder ofte mangan eller silikater. Dette betyr at det blir spredt manganoksid eller silikater ut i luften mens du sveiser. 3M™ Adflo™Batteriturbo med partikkelfilter gir vanligvis tilstrekkelig beskyttelse mot legeringspartikler.
 • Ved sveising av overflatebehandlede materialer kan flere forskjellige skadelige forurensninger avgis. Ved sveising av galvanisert stål avgis det sinkoksidpartikler. Disse kan forårsake sinkfeber, også kalt for sveisefeber. Hvis du sveiser overflatebehandlede materialer må du være ekstra forsiktig, siden mange typer maling kan avgi svært skadelige forurensninger.
  Ved sveising i materialer som er behandlet med 2-komponent (isocyant kan frigis) eller blyholdige materialer, anbefales det at du bruker trykkluftdrevet åndedrettsvern, siden det er stor fare for at du blir eksponert for isocyanater eller bly, som er meget skadelige å puste inn og vanskelige å påvise p.g.a. dårlige varslingsegenskaper.

Generelt

 • Jeg har fått beskjed om å se på HMS databladet for å finne informasjon. Hva er det, og hvor kan jeg få det utlevert?
  Et HMS datablad er et dokument som utarbeides av produsenten av et (kjemisk) produkt, og som inneholder opplysninger om produktets sikkerhetsmessige korrekte bruk og håndtering.
  Dokumentet inneholder 16 punkter, bla. opplysninger om klassifikasjon og merking, sammensetning, førstehjelp og personlig verneutstyr. Pkt. 8 skal inneholde opplysninger om nødvendig personlig verneutstyr, og hvis produktet er omfattet av reglene, er kodenummeret angitt i pkt. 15 (Opplysninger om reguleringer). Produsenter er forpliktet ved lov til å utarbeide HMS datablad, og det skal på forespørsel utleveres der de kjemiske stoffene kjøpes.
 • Oksygeninnholdet i atmosfærisk luft er 21 %. Oksygenmangel oppstår når luftens oksygenprosent faller under et kritisk nivå. Dette nivået defineres av hvert enkelt land (3Ms definisjon er 19,5 %). Dette kan forårsakes av en kjemisk reaksjon, ved brannforløp, eller når andre lufttyper/kjemikalier erstatter oksygenet i luften. Det forekommer vanligvis i små, lukkede områder med dårlig ventilasjon, f.eks. brønner eller tanker.
 • IDLH er konsentrasjonen som anses for å være umiddelbar farlig for liv og helse med øyeblikkelig virkning (IDLH = Immediately Dangerous to Life or Health), som definert av NIOSH (i USA). IDLH-konsentrasjonen er definert som ”en eksponeringsfare av luftbårne kontaminanter, når denne eksponeringen sannsynligvis vil forårsake dødsfall, umiddelbare eller senere kroniske helseskader, eller forhindrer muligheten til å komme seg bort fra et slikt miljø”.
  IDLH-verdien representerer en konsentrasjon som utgjør umiddelbar fare for liv og helse.
 • Vernedresser er inndelt i typer etter de beskyttende egenskapene. Dresser av Type 5 beskytter mot partikler. Hvis du trenger beskyttelse mot væskesprut, har dresser av Type 6 den laveste beskyttelsesgraden (begrenset væskesprut). Type 4 beskytter mot spray og Type 3 ytterligere mot ”Jetspray”.
  Hvis dressen ikke har Typebetegnelse, er det bare snakk om en enkel overtrekksdress.