Mann med 3M-maske og hørselvern

Veiledning til Forordning (EU) 2016/425 for Personlig Verneutstyr

Når og hvorfor endres Direktivet om Personlig Verneutstyr?

I april 2018 ble Direktiv 89/686/EØF opphevet og erstattet av den nye Forordningen 2016/425 for Personlig Verneutstyr. Forordningen for Personlig Verneutstyr er innført for å harmonisere prosesser og avspeile gjeldende praksis for utvikling og markedsføring av Personlig Verneutstyr i Europa.

Fra april 2018 til april 2019 er det en overgangsperiode fra Forordningen ble offentliggjort til den trer i kraft. Fra april 2019 skal alt CE-merket Personlig Verneutstyr som markedsføres og selges, være i samsvar med den nye Forordningen.

Hva er de viktigste endringene?

Forordningen for Personlig Verneutstyr er en juridisk bindende rettsakt med klare og detaljerte krav som skal følges i sin helhet i alle EU-medlemsstatene. Forordningen omfatter alle former for salg av Personlig Verneutstyr, også fjernsalg og netthandel, for å sikre god helse- og sikkerhet, beskyttelse av brukeren, og rettferdig konkurranse.

De viktigste endringene er:

  • Endring av kategorisering fra produktrelatert til risikorelatert
  • Endring av klassifisering for visse produktkategorier
    Hørselvern, som nå kategoriseres som "skadelig støy" (risiko), flyttes fra Kategori II til Kategori III
  • Med hvert produkt skal det følge en EU-samsvarserklæring (eller en link til den)
  • Teknisk dokumentasjon og EU-samsvarserklæring skal oppbevares i 10 år etter at det Personlige Verneutstyret er kommet på markedet
  • 5 års gyldighet / utløpsdato for nye sertifikater
  • Fastsettelse av forpliktelser for alle parter som inngår i forsynings- og distribusjonskjeden

Ressurser


Samsvarserklæringer og Sertifikater

3Ms Samsvarserklæringer og Sertifikater kan hentes via linkene under.